โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหลอดเลือด แขนขา/หัวใจ (โปรแกรม 2 )

โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหลอดเลือด  แขนขา/หัวใจ  ( โปรแกรมที่ 2 )  

►ซักประวัติและตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์

►ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง คำนวณค่า BMI วัดความดันโลหิต ชีพจร


ตรวจระบบเม็ดเลือด

- ตรวจความเข้มข้นและความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC

ตรวจระบบ Metabolism

- ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด F.P.G. ( Fasting Plasma Glucose )

- ตรวจหาสารชี้บ่งการอักเสบสัมพัธ์กับหลอดเลือดหัวใจตีบ (CRP)

- ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต Creatinine

- ตรวจระดับไขมันในเลือดอย่างสมบูรณ์ Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL

- ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ SGOT, SGPT

- ตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปอดหัวใจ CXR

- ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG

- ตรวจสมรรถภาพเส้นหลอดเลือดหัวใจ Calcium Scoring


หมายเหตุ : รายการตรวจบางรายการต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าและเตรียมตัวก่อนมาตรวจ

ราคาโปรแกรม 6,000 บาท


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : โทร. 032 - 417070 - 9  ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ต่อ 4109