โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจ (โปรแกรมที่ 1)

โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจ  (โปรแกรมที่ 1 )

ลำดับที่ รายการ โปรแกรม 1
1 ตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ (Cardiologist) heart
2 ชั่งน้ำหนัก / วัดส่วนสูง / ตรวจวัดดัชนีมวลกาย (BMI) heart
3 ตรวจวัดความดันโลหิตและวัดชีพจร heart
4 ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด(CBC) heart
5 ตรวจหาน้ำตาลสะสมในเลือด (HBA1C) heart
6 ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (LDL) heart
7 ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) heart
8 ตรวจการทำงานของตับ (SGPT) heart
9 ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X - Ray) heart
10 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) heart
11 ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อน (Echocardiograhy) heart
  ราคาปกติ 6,080
  ราคาพิเศษ 5,000

 หมายเหตุ : รายการตรวจบางรายการต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าและเตรียมตัวก่อนมาตรวจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : โทร. 032 - 417070 - 9  ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ต่อ 4109