โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดและหัวใจ

โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดและหัวใจ

►   ซักประวัติและตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
►   ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง คำนวณค่า BMI วัดความดันโลหิต ชีพจร

ตรวจระบบเม็ดเลือด

  - ตรวจความเข้มข้นและความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC

ตรวจระบบ Metabolism

- ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด F.P.G. ( Fasting Plasma Glucose )

- ตรวจหาสารชี้บ่งการอักเสบสัมพัธ์กับหลอดเลือดหัวใจตีบ (CRP)

- ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต Creatinine

- ตรวจระดับไขมันในเลือดอย่างสมบูรณ์ Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL

- ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ SGOT, SGPT

- ตรวจเอกซเรย์ทรวงอกปอดหัวใจ CXR

- ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG

- ตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดแดงแขน และ ขา ABI

- ตรวจสมรรถภาพเส้นเลือดหัวใจ Calcium Scoring

- ตรวจสมรรถภาพหัวใจ Echo

- ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย EST


 
หมายเหตุ : รายการตรวจบางรายการต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าและเตรียมตัวก่อนมาตรวจ

ราคาโปรแกรม 10,000  บาท


 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : โทร. 032 - 417070 - 9  ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ต่อ 4109