โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรมแกรมตรวจสำหรับผู้สูงอายุในการป้องกันอุบัติเหตุ

โปรแกรมตรวจสมรรถภาพเบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุในการป้องกันอุบัติเหตุ

►  ซักประวัติและตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
►  ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง คำนวณค่า BMI วัดความดันโลหิต ชีพจร
►  ประเมินภาวะไขมันสะสมใต้ผิวหนัง
►  ประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและเบาหวาน
►  ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพเฉพาะบุคคล Health Risk Assessment
►  ทดสอบสมรรถภาพทางกาย Balance
►  ประเมินภาวะสมองเสื่อม
►  ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
►  ตรวจคัดกรองการมองเห็น / ตรวจวัดความดันลูกตา
►  ตรวจวัดมวลกระดูก Ultrasound Bone Densitometer

  ตรวจระบบเม็ดเลือด
- ตรวจความเข้มข้นและความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC

  ตรวจระบบทางเดินปัสสาวะและไต
- ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต BUN , Creatinine
- ตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ UA

  ตรวจระบบ Metabolism
- ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด F.P.G. ( Fasting Plasma Glucose )
- ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด HbA1C
- ตรวจระดับไขมันในเลือดอย่างสมบูรณ์ Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL
- ตรวจระดับกรดยูริคในเลือดหาความเสี่ยงโรคเกาต์ Uric Acid

  ตรวจระบบตับและไวรัสตับ
- ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ
- ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับอย่างสมบูรณ์ LFT

หมายเหตุ : รายการตรวจบางรายการต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าและเตรียมตัวก่อนมาตรวจ

ราคาโปรแกรม 3,900  บาท


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : โทร. 032 - 417070 - 9  ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ต่อ 4109