โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจคัดกรองภาวะปวดท้องเรื้อรัง Basic

 โปรแกรมตรวจเฉพาะโรค ตรวจคัดกรองภาวะปวดท้องเรื้อรัง                                                      
                                                                                                                                                                                    
      ► ซักประวัติและตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์                                                                                                                                                                   
      ► ชั้งน้ำหนัก วัดส่วนสูง คำนวณค่า BMI วัดความดันโลหิต ชีพจร                                                                                                                                        
      ► ตรวจสุขภาพช่องปากและฟันโดยแผนกทันตกรม                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                     
     ตรวจระบบเม็ดเลือด     
        - ตรวจความเข้มข้นและความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC                             
                                                                                                                                                                                     
      ตรวจระบบตับ      
        - ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับอย่างสมบูรณ์  SGOT, SGPT, Alkaline Phosphatase  Albumin , Globulin , Bilirubin Direct , Bilirubin Total , Total Protein 
                                                                                                                                                                                     
     ตรวจคัดกรองภาวะมะเร็งเบื้องต้น     
       - ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP  
       - ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งระบบท่อและลำไส้ CEA  
                                                                                                                                                                                     
     ตรวจระบบทางเดินอาหารและช่องท้องเบื้องต้น      
       - ตรวจอุจจาระดูการอักเสบ ไข่พยาธิและเลือดแฝง Stool Examination, StoolOccult Blood  
       - ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน Ultrasound Whole Abdomen 

      ราคาโปรแกรม      4,900     บาท                                                                  

   
                 หมายเหตุ : 1.รายการตรวจบางรายการต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าและเตรียมตัวก่อนตรวจ

                                      2.ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจรักษา และค่าแพทย์กรณีต้องรักษาต่อ

 

           กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการรับบริการ:โทร.032-417-070-9            

                 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ต่อ 4109, 3126 แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ต่อ 3201, 82