คลินิกอายุรกรรม

จำนวนผู้คนเช้าชม 8,759 คน

           คลินิกที่ให้บริการในการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคทางการเจ็บป่วยทั่วไปทุกชนิด  ตั้งแต่ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน จนถึงเจ็บป่วยเรื้อรังต่าง ๆ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมในการดูแลรักษา  แบบองค์รวมด้วยทีมสหวิชาชีพ  ที่คอยให้การดูแลสุขภาพของผู้ป่วยทั้งที่โรงพยาบาลและการกลับไปพักฟื้นที่บ้าน

► บริการและการรักษาโรคโดยสังเขปดังนี้

- โรคติดเชื้อที่พบบ่อย เช่น ติดเชื้อทางเดินหายใจ , ทางเดินปัสสาวะ ,  ทางเดินอาหาร , โรคไข้เลือดออก , วัณโรค เป็นต้น

- ไขมันในเลือดสูง

- ความดันโลหิตสูง

- โรคทางสมอง เช่น ปวดศรีษะ , เวียนศรีษะ

- โรคทางทรวงอก เช่น โรคปอด , โรคหัวใจ

- โรคทางเดินอาหาร เช่น แผลในกระเพาะอาหาร , ลำไส้

- โรคต่อมไร้ท่อ เช่น เบาหวาน , ธัยรอยด์

- ไขข้อ และเนื้อเยื่อเอ็นรูมาตอยด์ , เอส แอล อี

- โรคกระเพาะ

- หลอดอาหารอักเสบ , กลืนไม่ลง

- ท้องอืด , แน่นท้อง

- ตับอักเสบเฉียบพลัน

- ตับอักเสบเรื้อรัง

- โรคมะเร็ง

- อาการผิดปกติที่ต้องได้รับการสืบค้น เช่น การเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก

- แมลง สัตว์กัดต่อย

► สถานที่และเครื่องมือทางการแพทย์

- การวัดสัญญาณชีพด้วยเครื่อง Digital

- ห้องตรวจสำหรับแพทย์ในการตรวจร่างกาย

- ห้องให้การรักษา (Treatment Room)

- ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ , การตรวจทางพยาธิวิทยา (Lab)

- การตรวจเอกซเรย์ต่าง ๆ (X–ray)

- เครื่องเอกซเรย์ระบบคอมพิวเตอร์ 64 Slide (CT Scan)

- การวัดสมรรถภาพปอดและส่องกล้องดูหลอดลม

► ตารางออกตรวจคลินิก

         วันจันทร์ - วันอาทิตย์          เวลา  08.00 - 16.00 น.

         วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี       เวลา  16.00 - 20.00 น.   

► แนะนำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

         น.พ.วิชัย สุวรรณโชติ

         พ.ญ.วรางคณา อิ่มฤทธิ์เจริญโชค

         น.พ.ปิติพงษ์ กาญจนธัญญาลักษณ์

         น.พ.สิทธิกร ลินลาวรรณ

         พ.ญ.กุลวดี แหวนเด่นดวง

         พ.ญ.รัชตา วรรณะ

        

 


  
► สถานที่ให้บริการ : แผนกผู้ป่วยนอก อายุรกรรม ชั้น 1

โทร. 032-417-070-9 ต่อ 3113

 E-mail : mahachaipetcharat@gmail.com