โปรแกรมตรวจสุขภาพ

1
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
2
โปรแกรมตรวจคัดกรองภาวะปวดท้องเรื้อรังส่วนบน แบบ A
3
โปรแกรมตรวจคัดกรองภาวะปวดท้องเรื้อรังส่วนบน แบบ B
4
โปรแกรมคัดกรองภาวะปวดท้องเรื้อรังส่วนล่าง แบบ A
5
โปรแกรมคัดกรองภาวะปวดท้องเรื้อรังส่วนล่าง แบบ B
6
โปรแกรมคัดกรองภาวะปวดท้องเรื้อรังส่วนล่าง แบบ C
7
โปรมแกรมตรวจสำหรับผู้สูงอายุในการป้องกันอุบัติเหตุ
8
โปรแกรมตรวจคัดกรองภาวะปวดท้องเรื้อรัง Basic
9
โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐาน อายุน้อยกว่า 30 ปี
10
โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐาน อายุ 30-44 ปี
11
โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐาน อายุ 45 ปี ขึ้นไป
12
โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐาน อายุ 55 ปี ขึ้นไป
13
โปรแกรมผ่าตัดคลอด (Delivery Package)
14
โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง
15
โปรแกรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยปวดเศียรเวียนเกล้า อายุน้อยกว่า 30 ปี
16
โปรแกรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยปวดเศียรเวียนเกล้า อายุ 30-44 ปี
17
โปรแกรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยปวดเศียรเวียนเกล้า อายุ 45 ปี ขึ้นไป
18
โปรแกรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยปวดเศียรเวียนเกล้า อายุ 55 ปี ขึ้นไป
19
โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหลอดเลือด แขนขา/หัวใจ (โปรแกรม 1 )
20
โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหลอดเลือด แขนขา/หัวใจ (โปรแกรม 2 )
21
โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหลอดเลือด แขนขา/หัวใจ (โปรแกรม 3 )
22
โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจ (โปรแกรมที่ 1)
23
โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจ (โปรแกรมที่ 2)
24
โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดและหัวใจ
25
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน (ชาย) (หญิง)
26
วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี (กรณียังไม่ได้รับ) เมื่ออายุ 1 เดือน
27
วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี (กรณีได้รับวัคซีน) เมื่ออายุ 1 เดือน
28
วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี อายุ 1-6 เดือน
29
วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี อายุ 9-18 เดือน
30
โปรแกรมวัคซีนเด็ก Well Baby Vaccine ช่วงอายุ 1-6 เดือน
31
โปรแกรมวัคซีนเด็ก Well Baby Vaccine ช่วงอายุ 2-6 เดือน (กรณียังไม่ได้รับวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี เมื่ออายุ 1 เดือน)
32
โปรแกรมวัคซีนเด็ก Well Baby Vaccine ช่วงอายุ 2-6 เดือน (กรณีได้รับวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีมาแล้ว เมื่ออายุ 1 เดือน)
33
โปรแกรมวัคซีนเด็ก Well Baby Vaccine ช่วงอายุ 9-18 เดือน