ชมรมผู้สูงอายุ

ก่อตั้งวันที่ 18 เมษายน 2543 เป็นชมรม ที่ 12 ของจังหวัดเพชรบุรี ปัจจุบันมีสมาชิก 5,975 คน ( 12 กุมภาพันธ์ 2563 )


กำหนดการประชุมสมาชิก

ครั้งที่
วัน/เดือน/ปี
เวลา
1 8 ก.พ. 2566 10:00 - 12:00 น.
2 12 เม.ย. 2566 10:00 - 12:00 น.
3 14 มิ.ย. 2566 10:00 - 12:00 น.
4 9 ส.ค. 2566 10:00 - 12:00 น.
5 11 ต.ค. 2566 10:00 - 22:00 น.
6 13 ธ.ค. 2566 10:00 - 12:00 น.


คุณสมบัติของสมาชิกชมรมผู้อายุ ร.พ.เพชรรัชต์

   1. อายุ 55 ปี ขึ้นไป

   2. ค่าสมัคร 150 บาท (ใช้ได้ตลอดชีพ)

   3. ได้รับส่วนลดค่ายา 10% (กรณีรับบริการที่ ร.พ.มหาชัยเพชรรัชต์)

   4. ได้รับส่วนลดค่าห้อง 50% (กรณีรับบริการที่ ร.พ.มหาชัยเพชรรัชต์)

   5. เข้าร่วมกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ รพ.มหาชัยเพชรรัชต์

   6. สมัครได้ที่แผนกรับผู้ป่วยใน ร.พ.มหาชัยเพชรรัชต์ หรือในวันประชุมสมาชิกทุก 2 เดือน ตามกำหนดประชุมสมาชิก

ในกรณีที่ต้องการเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกชมรม รพ.เพชรรัชต์
กองทุนสวัสดิการสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพ.เพชรรัชต์ ก่อตั้ง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2546
ปัจจุบันมีสมาชิกสวัสดิการชมรมฯ 154 คน (ถึง 30 เมษายน 2565)คุณสมบัติของสมาชิกสวัสดิการชมรมฯ (เริ่ม ม.ค.2553)

    1. อายุ 55 - 70 ปี

    2. สมัครด้วยตนเอง

    3. ค่าสมัคร 350 บาท/ปี โครงการ 1 และค่าสมัคร 700 บาท/ปี โครงการ 2 (ปี 2557 รับโครงการ 1 อย่างเดียวยกเลิกรับสมัครโครงการ2)

    4. ทายาทได้รับเงิน 10,000 บาท โครงการ 1 และโครงการ 2 รับเงิน 20,000 บาท (เริ่มจ่ายเงินต่ออายุสมาชิก วันที่ 4 ม.ค. 65 - 30 เม.ย. 65)  ไม่จ่ายเงินตามกำหนดหมดสิทธิ์รับเงินกองทุนฯ

    5. คุ้มครองทันทีเมื่อชำระเงิน (อุบัติเหตุ) สุขภาพคุ้มครองหลังจากชำระเงินแล้ว 3 เดือนนับจากวันสมัครสมาชิก และสมาชิกเก่าคุ้มครองทันทีปีต่อปี

    6. เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพ.มหาชัยเพชรรัชต์ 

ปัจจุบันชมรมผู้สูงอายุ รพ.มหาชัยเพชรรัชต์ มี คณะกรรมการบริหารชมรมฯ 14 คน และ คณะกรรมการดำเนินการชมรมฯ 50 คน
การจัดกิจกรรมประชุมสมาชิก ในสัปดาห์ที่ 2 ของทุก ๆ 2 เดือน ในการจัดประชุมสมาชิกในแต่ละครั้งจะมีกิจกรรมดังนี้