คณะผู้บริหารนพ.อิทธิ ฉันศิริกาญจน

กรรมการผู้จัดการ
โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์นพ.ทนง สุนทรปกรณ์กิจ

ผู้อำนวยการ รพ.
โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์นพ.สมฤทธิ์ สินธัญญาธรรม

ผู้อำนวยการแพทย์
โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์คุณสัมพันธ์ มีคง

ผู้อำนวยการบริหาร
โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์