ห้องพักผู้ป่วย


ห้อง VIP

1. ค่าบริการพยาบาล 1,200 บาท

2. อาหาร 700 บาท/วัน

3. อาหารว่าง 100 บาท/มื้อ

4. ค่าบริการโรงพยาบาล 350 บาท

ราคาเพียง

4,500

บาท/วันห้อง Mini VIP

1. ค่าบริการพยาบาล 1,200 บาท

2. อาหาร 600 บาท/วัน

3. อาหารว่าง 100 บาท/มื้อ

4. ค่าบริการโรงพยาบาล 350 บาท

ราคาเพียง

3,500

บาท/วันห้องเดี่ยวพิเศษ (เด็กหญิงอายุ 1 เดือนถึง 4 ปี)

1. ค่าบริการพยาบาล 1,200 บาท

2. อาหาร 600 บาท/วัน

3. อาหารว่าง 100 บาท/มื้อ

4. ค่าบริการโรงพยาบาล 350 บาท

ราคาเพียง

2,000

บาท/วันห้อง NB

1. ค่าบริการพยาบาล 800 บาท

2. ค่าบริการโรงพยาบาล 350 บาท

ราคาเพียง

400

บาท/วันห้อง ICU

1. ค่าบริการพยาบาล 3,840 บาท

2. อาหารขึ้นอยู่กับอาการผู้ป่วย

3. ค่าบริการโรงพยาบาล 350 บาท

ราคาเพียง

2,000

บาท/วัน