โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรรมตรวจสุขภาพ Be Healthy

โปรแกรรมตรวจสุขภาพ Be Healthy

ลำดับ
รายการตรวจ
อายุ 30 ปี
อายุ 31-44 ปี
อายุ 45 ปีขึ้นไป
1
   ► ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physician Examination
2
   ► ตรวจวัดดัชนีมวลกาย Body Mass Index
3
   ► ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด  CBC
4
   ► ตรวจการทำงานของไต  BUN
5
   ► ตรวจการทำงานของไต Creatinine
6
   ► ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์แบบ UA
7
   ► ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FPG
8
   ► ตรวจหาระดับไขมันในเลือด Cholesterol
9
   ► ตรวจหาระดับไขมันในเลือด Triglyceride
10
   ► ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง HDL
11
   ► ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ LDL
12
   ► ตรวจการทำงานของตับ  LFT
13
   ► ตรวจเอกซเรย์ปอดและทรวงอก Chest X-ray
14
   ► ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด Uric Acid
 
15
   ► ตรวจวัดการมองเห็น/ตรวจวัดความดันลูกตา     
 
 
16
   ► ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
 
 
ราคาปกติ
4,220
4,360
4,560
ราคาพิเศษ
3,200
3,300
3,600

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกตรวจสุขภาพ โทร 032-417070-9 ต่อ 4109