โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจ (โปรแกรมที่ 2 )

โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจ  (โปรแกรมที่ 2 )
ลำดับที่
รายการ
โปรแกรม 2
1
  ► ตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ (Cardiologist)
heart
2
  ► ชั่งน้ำหนัก / วัดส่วนสูง / ตรวจวัดดัชนีมวลกาย (BMI)
heart
3
  ► ตรวจวัดความดันโลหิตและวัดชีพจร
heart
4
  ► ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด(CBC)
heart
5
  ► ตรวจหาน้ำตาลสะสมในเลือด (HBA1C)
heart
6
  ► ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (LDL)
heart
7
  ► ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
heart
8
  ►ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
heart
9
  ► ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X - Ray)
heart
10
  ► ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
heart
11
  ► ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST)
heart
ราคาปกติ
6,080
ราคาพิเศษ
5,000
 
หมายเหตุ : รายการตรวจบางรายการต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าและเตรียมตัวก่อนมาตรวจ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : โทร. 032 - 417070 - 9  ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ต่อ 4109